Komornik sądowy jest monokratycznym organem egzekucyjnym, wyposażonym ustawowo w kompetencje władcze.

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.


Kancelaria jest w pełni zinformatyzowana i posiada elektroniczny dostęp do następujących baz danych:

* System Bankowy OGNIVO - umożliwiający elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużnika,
* Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) – możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy,
* Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
* Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK) - obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach,
* Platforma Usług Elektronicznych ZUS – możliwość składania elektronicznego wniosku w zakresie poszukiwania majątku dłużnika,
* System Informacji Prawno Gospodarczej (IPG) – informacje dotyczące podmiotów prawa handlowego wraz z informacją o członkach zarządu i ich powiązaniach z innymi podmiotami.