• Pacta sunt servanda
    - Umów należy dotrzymywać
  • Dura lex, sed lex
    - Twarde prawo, lecz prawo.